Logo OSS
Button Nadace OSS Button Labyrinth Button Edunika

Red arrow březen – červen 2017

Blue arrow únor – srpen 2017

Yellow arrow říjen 2020

Podpora edukačních skupin

pro budoucí prvňáčky

Pro zájemce o školu Labyrinth

Máte zájem navštěvovat ZŠ Labyrinth ve školním roce 2017/2018 a i v dalších letech?
registrovat se můžete zde

Posíláme pozdrav astronautům_projekty

programujeme mikropočítače na ISS” a “Astro Pi Hackathon - Příprava experimentu na oběžnou dráhu”


Prostor pro vzdělávání bez hranic

Projekt Open School Space se zaměřuje na vzdělávání v nejširším smyslu slova. Vizí projektu je vytvářet nové příležitosti skrze kvalitní vzdělání. Propojuje výzkum a praxi v oblasti vzdělávání, podporuje mezioborovou spolupráci. Je založen na úzké spolupráci univerzit, neziskového sektoru, firem, státní správy i zahraničních partnerů. Za projektem stojí lidé z akademické obce, neziskového sektoru, podnikatelské sféry i školní praxe. Jednotlivé aktivity v rámci projektu zajišťuje Nadace Open School Space, laboratorní škola Labyrinth a nezisková organizace Edunika.

logo Nadace OSS

Nadace OPEN SCHOOL SPACE vznikla za účelem přispívat k rozvoji společnosti podporou vzdělávání. Svojí činností vytváří příležitosti k osobnímu rozvoji členů všech generací a poskytuje zázemí pro celoživotní vzdělávání. Své záměry uskutečňuje prostřednictvím čtyř nadačních programů a mezinárodního festivalu vzdělávání.22. listopadu 2015
Networkingová charitativní konference
Hotel Prometheus, BrnoNadace OPEN SCHOOL SPACE podporuje aktivity vzdělávacího projektu Open School Space.

OPEN LAB SCHOOL
Jsme otevřeni novým modelům vzdělávání, podporujeme laboratorní školu.

Nadační program OPEN LAB SCHOOL podporuje první školu na laboratorních principech v České republice, výjimečnou školu poskytující nadstandartní vzdělání prostřednictvím osvědčeného modelu pocházejícího z USA. Vzdělávat se v laboratorní škole mohou všichni žáci bez rozdílů díky podpoře Nadace OPEN SCHOOL SPACE. Usilujeme o to, aby složení žáků ve třídách bylo co nejvíce rozmanité a blížilo se tak složení tříd ve veřejných školách. Nastavujeme tak vhodné podmínky ke snadnějšímu a efektivnějšímu šíření příkladů dobré praxe do veřejných škol.

Formy podpory

 • stipendijní programy pro žáky ze sociálně znevýhodněného zázemí (děti z dětských domovů, pěstounských nebo neúplných rodin s nízkými finančními příjmy, národnostní menšiny)
 • podpora žáků se zdravotním hendikepem (asistenti, speciální pomůcky, logopedická péče, doučování, nadstavbová individuální podpora)
 • podpora školního poradenského pracoviště
 • podpora žáků talentovaných
 • zahraniční poznávací a studijní pobyty, výměnné pobyty
 • exkurze a výlety
 • vzdělávací pomůcky, vybavení vzdělávacího prostoru
 • školní a žákovské projekty, projektové dny a aktivity

OPEN CLASS
Jsme otevřeni novým pohledům na vzdělávací prostředí, podporujeme centrum excelence.

Nadační program OPEN CLASS podporuje myšlenku vytvoření centra excelence, které bude reprezentovat to nejlepší, nejosvědčenější, nejnovější a nejdiskutovanější na poli vzdělávání. Tato nej budou dále sdílena se širokou veřejností, s odborníky a rodiči prostřednictvím ukázkové výuky a rozmanitých aktivit (např. formou workshopů, lekcí, seminářů, přednášek, ukázkových hodin).

Formy podpory

 • poskytování učebních a didaktických pomůcek
 • technologická podpora
 • celkové zajištění rozmanitých formátů setkávání a sdílení, a to jak v prostorách Open School Space, tak v jiných vzdělávacích prostředích

OPEN MIND
Jsme otevřeni kreativitě, inovacím a podnikavému duchu, podporujeme junior HUB.

Nadační program OPEN MIND podporuje dětskou kreativitu (kreativní myšlení, vnitřní motivaci, zkušenosti), inovativnost a podnikavého ducha, které lze rozvíjet v inspirativních pracovně-vzdělávacích prostorách junior HUBu. HUB je místem, které samo o sobě podněcuje k plánování, vymýšlení, tvoření a spolupráci. Zázemí zajišťuje mentorskou podporu a technologické vybavení. Setkávání se svými vrstevníky (peer to peer), se špičkovými odborníky různých profesí a s úspěšnými osobnostmi, organizacemi a firmami přispívá k přibližování reálného světa dětem a mladým lidem a k rozvoji potřebných kompetencí a gramotností pro 21. století.

Formy podpory

 • podpora žákovských miniprojektů od plánování až po jejich realizaci a prezentaci z různých oblastí, např. sociální projekty, environmentální projekty, podnikatelské záměry
 • zajištění lidských zdrojů (mentoři, odborníci, garanti)
 • materiální a technické vybavení prostoru junior HUBu
 • zajištění průvodních aktivit, např. dětské konference, besedy, kurzy, workshopy, exkurze, simulační hry

OPEN BRIDGES
Jsme otevřeni všem bez rozdílu, podporujeme komunitní centrum.

Nadační program OPEN BRIDGES vnímá významnou roli komunity a jejího zapojování do oblasti vzdělávání, podporuje myšlenky mezigeneračního učení a celoživotního vzdělávání odehrávající se zejména v prostorách komunitního centra. Komunitní centrum nabízí služby, aktivity a příležitosti pro všechny bez rozdílu. Zajišťuje bezpečné prostředí pro pravidelné setkávání s pestrým tematickým programem. Nadační program OPEN BRIDGES se snaží naplňovat myšlenku učící se komunity, ve které komunitní centrum slouží také jako tzv. LABpoint – místo pro získávání informací, síťování, diskuzi a řešení problémů v oblasti vzdělávání.

Formy podpory

 • podpora Edupointu
 • zprostředkovávání programů a projektů, záměrně vytvořených situací, které prohlubují interakci a důvěru mezi generacemi
 • nabízení kurzů za účelem neformálního vzdělávání (např. rukodělné, jazykové, hudební, historie, tradice a zvyky, styl života, oblékání a strava, …)

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FESTIVAL – Eduspace Brno 2016

Eduspace - vzdělávací událost, třídenní happening roku 2016, přístupný a dostupný všem. Propojuje významné subjekty (univerzity a vysoké školy, neziskové organizace, zástupce podnikatelské sféry, města a MŠMT). Překonává bariéry uzavřených vnitřních prostor a vkročí do ulic a veřejných prostranství mezi obyvatele města Brna.

Formy podpory

 • podpora vybraného klíčového tématu festivalu – rozmanitost, inovace, kreativita
 • podpora vybrané sekce dle cílové skupiny účastníků – profi, public, junior
Nadaci OPEN SCHOOL SPACE můžete přispívat jako celku, případně si vybrat nadační program, který vám je blízký. Vítáme podporu od firem i jednotlivců, finanční i nefinanční.
Děkujeme za projevený zájem a vaši přízeň.

Partnerství. Staňte se partnerem Nadace OPEN SCHOOL SPACE a podpořte naplňování mise vzdělávacího projektu Open School Space.

Dobrovolnictví. Věnujte svůj čas a energii a zapojte se dobrovolně do aktivit vzdělávacího projektu Open School Space.

Finanční dary. Přispějte nadaci na vybraný nadační program nebo podpořte projekt Open School Space jako celek. Vážíme si každého finančního příspěvku, který zašlete na bankovní účet 3876346309/0800 Nadace OPEN SCHOOL SPACE.

Materiální dary. Obohaťte vzdělávací prostor Open School Space hmatatelným darem, který se stane součástí laboratorní školy, centra excelence, komunitního centra nebo junior HUBu.Nadace OPEN SCHOOL SPACE
Jundrovská 31, 624 00 Brno.
IČO 03588599
bankovní účet Nadace OPEN SCHOOL SPACE 3876346309/0800

kontaktní osoba:
Tereza Cerovská
koordinátor Nadace OPEN SCHOOL SPACE
cerovska@openschoolspace.eu
+420 777 052 809logo Labyrinth

Najdu svoji cestu světem

ZŠ Labyrinth s biligvním programem je první laboratorní školou v České republice. Je postavena na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery - inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol - International Association of Laboratory Schools.

Labyrinth se otevírá v září 2016


Najdu svoji cestu světem

Co: Labyrinth – první laboratorní škola v ČR
Kde: Škola se nachází v centru města na Žerotínově náměstí 6.
Kdy: Škola zahájí svoji činnost 1. září 2016.
Jak: Škola otevře dvě první třídy s maximálním počtem 18 žáků v jedné třídě.
Pro koho: Škola je otevřená všem zájemcům.

Základní škola Labyrinth vychází z úzkého propojení s univerzitami, aktivitami Open School Space, zahraničními a dalšími partnery. Je otevřenou bilingvní školou, která rozvíjí všechny smysly. Vychází z respektu k individuálním potřebám každého žáka. Podporuje rozmanitost a odlišnost, vnitřní motivaci jako předpoklad k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali, průběžně vyhodnocovali svůj učební proces, zažívali individuální i týmový úspěch.
Tento přístup je dále usnadňován a akcelerován díky smysluplnému využívání moderních technologií.
Základní škola vychází z praktického využití získaných vědomostí, vzdělávání často probíhá v terénu a je podpořeno pobyty v zahraničí, přírodovědnými expedicemi, výlety za kulturou a dalšími aktivitami, které vedou k rozvoji kompetencí pro 21. století.Misí základní školy Labyrinth je:

 • rozvíjet maximální potenciál každého dítěte
 • motivovat k celoživotnímu učení
 • podporovat spolupráci mezi školou, rodinou a širší komunitou
 • podporovat osobní rozvoj dětí i pedagogů
 • přinášet a sdílet inovace ve vzdělávání
 • průběžně hodnotit a revidovat školní vzdělávací program a přizpůsobovat ho aktuálním potřebám
 • rozvíjet efektivní spolupráci mezi školou, univerzitou a dalšími partnery
 • propojovat inovativní pedagogický výzkum s činností školy a výsledky sdílet a předávat dále do školní praxe
Jakou školu tvoříme?

JINOU. V čem? V přemýšlení o tom, kde se učíme, co se učíme, proč se to učíme a především, JAK se to učíme. Nemůžeme se přece vzdělávat v 21. století stejně jako v minulosti.

OTEVŘENOU. Celý svět se otevírá a propojuje. My nezůstáváme pozadu. Naše škola staví na otevřenosti k lidem, myšlenkám, spolupráci a sdílení.

PŘÁTELSKOU. Hledat a nacházet kamarády, spolupracovat se všemi v přátelské atmosféře, do školy se těšit a na školu rádi vzpomínat. O to nám jde.

BILINGVNÍ. Ovládat druhý jazyk jako svůj mateřský je v mnoha zemích naprosto běžné. Proč by tomu tak nemělo být i u nás? Dokážeme nejen hovořit, ale i myslet v cizím jazyce. Ve světě se neztratíme!

TVOŘIVOU. Tvořivost nepotlačujeme, naopak ji v dětech rozvíjíme. Tvořivost v nejširším slova smyslu bude jedna z nejžádanějších schopností v budoucnosti a my si to uvědomujeme.

AKTIVNÍ. Naše škola nikdy nespí. Neustále něco vymýšlí, plánuje, tvoří a pořádá. Je vidět, je slyšet. Naše škola je živý organismus.

KOMUNITNÍ. Máte někdy dojem, že nikam nepatříte? Tento pocit u nás nezažijete. Patříte k nám a my k vám. V naší škole má každý své místo.

PRO VŠECHNY. Malý nebo velký, kulatý nebo hranatý, rychlý nebo pomalý. Na tom nezáleží. U nás jsou všichni vítáni.

PRO BUDOUCNOST. Skleněnou kouli, která by nám pomohla odhalit, jak bude vypadat budoucnost, nevlastníme. A proto se ptáme, pátráme a zkoumáme, abychom se na ni dokázali co nejlépe připravit.

Nabízíme školu, kde:

…SE O VAŠE DÍTĚ ZAJÍMÁME JIŽ PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU

 • motivační pohovor při přijímání
 • edukačně-stimulační skupinky pro předškoláky
 • tematické příměstské tábory
 • adaptační pobyt pro děti a jejich rodiče

…SE VAŠE DÍTĚ BUDE CÍTIT BEZPEČNĚ

 • respekt k individuálním potřebám každého dítěte
 • podpora rozmanitosti a odlišnosti
 • empatičtí učitelé – průvodci vzdělávání
 • přátelské prostředí

…SE PODPOŘÍ MAXIMÁLNÍ POTENCIÁL VAŠEHO DÍTĚTE

 • pedagogická diagnostika dítěte
 • individuální vzdělávací plán pro každé dítě
 • smysluplný a motivující celodenní program pro děti v bilingvním prostředí
 • wellness program
 • vzdělávání v terénu, pobyty v zahraničí, přírodovědné expedice, výlety za kulturou a další aktivity, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
LABYRINTH – CENTRUM POZNÁNÍ

 • škola využívá univerzitní prostory (laboratoře, knihovny, odborná pracoviště)
 • škola spolupracuje s vysokoškolskými odborníky
 • škola aplikuje inovativní přístupy, které jsou řešeny na univerzitních pracovištích – nejnovější poznatky z psychologie, neurovědy, pedagogiky a dalších oborů v každodenním životě školy
 • škola je centrum excelence – inovativní přístupy ve vzdělávání dále šíří do praxe
 • škola je prostorem pro pedagogické praxe, zkušení pedagogové – mentoři, poskytují podporu budoucím pedagogům
 • školu podporuje Think Tank – učitelé, ředitelé škol, zástupci univerzit, MŠMT, neziskových organizací, zástupci zahraničních škol a organizací
 • škola spolupracuje se zahraničními partnery – International Association of Laboratory Schools, zahraniční školy (USA, Kanada, Finsko, Německo, Austrálie)
 • škola podporuje kreativní myšlení dětí – Junior HUB, od myšlenky k realizaci, provázanost s praxí

LABYRINTH – MÍSTO PRO KAŽDÉ DÍTĚ

 • školu tvoří otevření pedagogové kontinuálně pracující na svém osobním a profesním rozvoji
 • učitel jako průvodce vzdělávání
 • práce s dynamickou a rozmanitou skupinou dětí
 • podpora dětí ze znevýhodněného prostředí
 • podpora dětí nadaných a talentovaných
 • důraz na diagnostiku – práce se silnými i slabými stránkami dětí, rozvoj kompetencí pro 21. století

LABYRINTH – CESTY KE VZDĚLÁVÁNÍ

 • budování vlastní strategie učení
 • plánování a průběžně vyhodnocování svého učebního procesu, práce s chybou
 • učení komunity, v komunitě, pro komunitu
 • mezigenerační učení
 • badatelsky orientovaný přístup
 • místně zakotvené učení
 • globální rozvojové vzdělávání
 • učení hrou

LABYRINTH – INOVATIVNÍ PROSTOR

 • vzdělání v centru města
 • propojení vzdělávání a prostoru – prostředí, ve kterém vzděláváme je motivující, podporuje kreativitu, uspokojuje potřeby
 • vzdělávání v přirozených prostředích
 • propojení s komunitním centrem - prostor pro setkávání a inspiraci
 • propojení s Junior HUBem

LABYRINTH – MÍSTO SETKÁVÁNÍ

 • zájmové vzdělávání
 • doučování
 • online vzdělávání
 • klubová činnost
 • terénní expedice
 • příměstské tábory
 • dobrovolnictví a sociální práce
5. listopadu 2015
Prezentace laboratorní školy Labyrinth (Pedagogická fakulta MU)

12. listopadu 2015
Prezentace laboratorní školy Labyrinth (Katedra sociální pedagogiky PdF MU)

25. ledna 2016
Přijímání do prvních tříd

únor – červen 2016
Edukačně-stimulační skupinky pro budoucí žáky prvního ročníku

srpen 2016
Adaptační pobyt pro děti a jejich rodiče

1. září 2016
Slavnostní otevření laboratorní školy Labyrinth

Podmínky
Škola je otevřená všem zájemcům. Přijímání bude probíhat formou motivačního pohovoru.

Školné
Školné umožňuje nižší počet žáků v třídě, účast rodilého mluvčího ve výuce, nadstandardní podmínky pro vzdělávání.

Školné zahrnuje celodenní program, učební pomůcky, učebnice, volnočasové a mimoškolní aktivity, podpůrné a poradenské služby.

Labyrinth, laboratorní škola
Žerotínovo nám. 6, Brno 602 00

zřizovatel:
Open School Space, s.r.o.
IČO 03972071

kontaktní osoba
Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D.
koordinátor laboratorní školy Labyrinth
mandelickova@openschoolspace.eu
+420 732 745 933

ředitel
RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.
manager projektu Open Shool Space
svozil@openschoolspace.eu
+420 730 151 077

logo Edunika

Rozvíjíme touhu po vzdělání, která trvá celý život

Spolek Edunika svými aktivitami podporuje vzdělávání jako celoživotní cestu, kterou vnímá jako klíč ke spokojenému a úspěšnému životu. Edunika propojuje formální a neformální vzdělávání. Vyhledává, zprostředkovává a sdílí výzkumná témata zaměřená na rozvoj vzdělávání a jejich přenositelnost prostřednictvím laboratorní školy Labyrinth.

Edunika vytváří nové pohledy na vzdělávání a je hlavním organizátorem mezinárodního festivalu vzdělávání Eduspace 2016.
Spolek Edunika je jedním ze základních pilířů vzdělávacího projektu Open School Space.

Edunika:

JE PROSTŘEDNÍKEM mezi školou, univerzitou a dalšími partnery.
Posuzuje relevantnost a koordinuje zaměření, množství a náročnost výzkumných témat, v souladu s filozofií laboratorní školy Labyrinth. Zprostředkovává pedagogické praxe budoucích učitelů a zajišťuje podporu mentorů.

Zprostředkovává PŘENOS výzkumu do praxe.
Přispívá k přenosu nejnovějších ověřených poznatků z různých vědních oborů do školní praxe.

Vytváří DATABÁZI ověřených efektivních metod vzdělávání.
Shromažďuje poznatky z oblasti vzdělávání.

Podílí se na ŠÍŘENÍ ověřených efektivních metod vzdělávání.
Organizuje a vytváří DVPP, konference, workshopy, semináře atd.

Podporuje NEFORMÁLNÍ vzdělávání.
Podporuje síťování a spolupráci vzdělávacích subjektů.
Podporuje vzdělávání v netradičních vzdělávacích prostředích.

REALIZUJE inovativní přístupy ve vzdělávání.
Pořádá mezinárodní vzdělávací festival Eduspace 2016.říjen 2020
Realizace projektů “Posíláme pozdrav astronautům - programujeme mikropočítače na ISS” a “Astro Pi Hackathon - Příprava experimentu na oběžnou dráhu”, za podpory Sdružení VIA, z.ú.

2019, 2020
Finanční podpora realizace edukačních programů v Moravské galerii pro žáky ZŠ Labyrinth v rámci projektu “Škola jako galerie, galerie jako škola” (projekt podpořen rovněž z dotace Statutárního města Brna v roce 2020 a 2021)

Dlouhodobá spolupráce s fakultní laboratorní ZŠ Labyrinth v rámci projektu Open School Space

19. - 20. 5. 2017
Mezinárodní festival vzdělávání Eduspace 2017, http://eduspacefestival.eu/
Brno

16. září 2015
Forum 2000 – Demokracie & vzdělání
Vzdělávání pro 21. století – rozmanitost, inovace, kreativita?
Masarykova Univerzita, Poříčí 31 Brno

20. - 22. května 2016
Mezinárodní festival vzdělávání Eduspace 2016
BrnoDobrovolnictví
Rozvíjejte vlastní potenciál, věnujte svůj čas a energii a zapojte se do aktivit pořádaných Edunikou (např. festival vzdělávání, kulaté stoly, workshopy, semináře). Proniknete do světa vzdělávání, vyplníte svůj volný čas smysluplnou činností, získáte nové zkušenosti a praxi, seznámíte se se zajímavými lidmi.

Kontaktujete svozil@openschoolspace.euEdunika, z.s.
IČO 04271459

kontaktní osoba:
RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.
manager projektu Open Shool Space
svozil@openschoolspace.eu.
+420 730 151 077
logo Eduspace

Vytvořte si vlastní „VZDĚLÁVACÍ LÁZNĚ“

Mezinárodní festival vzdělávání Eduspace Brno 2016 reprezentuje svým obsahem a rozsahem jedinečnou událost, třídenní happening, který mění zažité konferenční stereotypy - vystupuje z oficiálních prostor do různých vzdělávacích prostředí. Je koncipován na principu otevřenosti a synergického efektu.

Festival je přenositelný do různých míst a je pro každého.

Eduspace zprostředkovává rozmanitá inovativní a kreativní témata zajímavým způsobem, podporuje význam pedagogické profese, význam neformálního vzdělávání a otevírá příležitosti k celoživotnímu učení.


Břetislav Svozil Monika Mandelíčková Tereza Cerovská
manažer projektu Open School Space koordinátorka školy Labyrinth koordinátorka Nadace OPEN SCHOOL SPACE
+420 730 151 077 +420 732 745 933 +420 777 052 809
svozil@openschoolspace.eu mandelickova@openschoolspace.eu cerovska@openschoolspace.eu